हाई लाईटस : उजुरी संकलन गर्ने सम्बन्धमा ।  |   करार अवधि थप गरिएको सम्बन्धमा ।  |   स्वत प्रकाशन गर्नुपर्ने त्रैमासिक विवरण प्रकाशन सम्बन्धमा  |   स्थानिय शान्ति समितिको कार्यालयका कर्मचारीहरुको कार्य सम्पादन सम्बन्धमा  |   स्वत प्रकाशन गर्नुपर्ने त्रैमासिक विवरण प्रकाशन सम्बन्धमा  |  

मासिक पत्रकार भेटघाट

मिट द प्रेस मिति २०७१ चैत्र ३० गते को कार्यक्रममा प्रस्तुत प्रगति विवरण [डाउनलोड]

मिट द प्रेस मिति २०७१ माघ १२ गते को कार्यक्रममा प्रस्तुत प्रगति विवरण [डाउनलोड]

मिट द प्रेस मिति २०७१ कार्तिक २४ गते को कार्यक्रममा प्रस्तुत प्रगति विवरण [डाउनलोड]

मिट द प्रेस, मिति २०७१ साल, जेष्ठ महिनाको  कार्यक्रममा प्रस्तुत यस मन्त्रालय र मातहतबाट २०७० बैशाख सम्ममा सम्पन्न भएका मुख्य मुख्य क्रियाकलापको प्रगति बिबरण

मिट द प्रेस, मिति २०७० साल, फाल्गुनको  कार्यक्रममा प्रस्तुत यस मन्त्रालय र मातहतबाट २०७० माघ सम्ममा सम्पन्न भएका मुख्य मुख्य क्रियाकलापको प्रगति बिबरण

मिट द प्रेस, मिति २०७० साल, माघको  कार्यक्रममा प्रस्तुत यस मन्त्रालय र मातहतबाट २०७० पौष सम्ममा सम्पन्न भएका मुख्य मुख्य क्रियाकलापको प्रगति बिबरण


मिट द प्रेस, मिति २०७० साल, भाद्रको  कार्यक्रममा प्रस्तुत यस मन्त्रालय र मातहतबाट हाल सम्ममा सम्पन्न भएका मुख्य मुख्य क्रियाकलापको प्रगति बिबरण


मिट द प्रेस, मिति २०७० साल, असारको  कार्यक्रममा प्रस्तुत यस मन्त्रालय र मातहतबाट हाल सम्ममा सम्पन्न भएका मुख्य मुख्य क्रियाकलापको प्रगति बिबरण


मिट द प्रेस, मिति २०७० साल, बैशाखको  कार्यक्रममा प्रस्तुत यस मन्त्रालय र मातहतबाट हाल सम्ममा सम्पन्न भएका मुख्य मुख्य क्रियाकलापको प्रगति बिबरण