हाई लाईटस : उजुरी संकलन गर्ने सम्बन्धमा ।  |   करार अवधि थप गरिएको सम्बन्धमा ।  |   स्वत प्रकाशन गर्नुपर्ने त्रैमासिक विवरण प्रकाशन सम्बन्धमा  |   स्थानिय शान्ति समितिको कार्यालयका कर्मचारीहरुको कार्य सम्पादन सम्बन्धमा  |   स्वत प्रकाशन गर्नुपर्ने त्रैमासिक विवरण प्रकाशन सम्बन्धमा  |  

राहत तथा पुन:स्थापन इकाई

राहत तथा पुनस्थापन इकाई

बबरमहल, काठमाडौँ, नेपाल

फोन: ४२१६८२६, ४२१६८२७, ४२१६८२८

फ्याक्स: ४२१६८२४

वेब: www.rahat.gov.np