हाई लाईटस : उजुरी संकलन गर्ने सम्बन्धमा ।  |   करार अवधि थप गरिएको सम्बन्धमा ।  |   स्वत प्रकाशन गर्नुपर्ने त्रैमासिक विवरण प्रकाशन सम्बन्धमा  |   स्थानिय शान्ति समितिको कार्यालयका कर्मचारीहरुको कार्य सम्पादन सम्बन्धमा  |   स्वत प्रकाशन गर्नुपर्ने त्रैमासिक विवरण प्रकाशन सम्बन्धमा  |  

शान्ति प्रक्रिया सहयोग आयोजना

शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालय

शान्ति प्रक्रिया सहयोग आयोजना [EPSP]

सिंह दरवार, काठमाण्डौ, नेपाल

आयोजना शुरु मिति: १९ सेप्टेम्बर २००८

आयोजना समाप्ति मिति: ३० जुन २०१४